Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Zasady przyznawania

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – przysługuje przedsiębiorcom, którzy skorzystali z podstawowego wsparcia pomostowego, jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji zagrażajacej trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.:

a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej,

b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej,

c) w czasie prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

W ramach podstawowego wsparcia pomostowego minimum 8 mikroprzedsiębiorcom (uczestnikom/czkom projektu) zostanie przyznana pomoc finansowa w wysokości do 1400 zł na miesiąc, wypłacana przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi zostać złożony w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego. 

O terminie naboru wniosków uczestnicy/czki projektu zostaną powiadomieni poprzez informację na stronie internetowej projektu. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria:

a)  uzasadnienie konieczności otrzymania wsparcia – w tym ocena przesłanek o zagrożeniu trwałości przedsięwzięcia,

b) celowość ubiegania się o wsparcie pomostowe,

c) ocena zasadności wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego,

d) ocena bieżącej analizy sytuacji przedsiębiorstwa i prognoz na najbliższe 6 miesięcy.

Wyniki oceny dokonanej przez KOW zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. Przedłużone wsparcie pomostowe będzie udzielane na podstawie Aneksu do umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Uczestnik/czka projektu, który/a podpisze Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jednocześnie zobowiązany/a będzie do:

a) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków wsparcia pomostowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w celu przeprowadzenia kontroli czy przyznane środki wsparcia pomostowego zostały wydatkowane w sposób celowy i w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, na którą były przyznane.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA