Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Wsparcie towarzyszące

W ramach wsparcia towarzyszącego uczestnikom/czkom projektu oferujemy:

 

Zwrot kosztów podróży - zgodnie z zasadami opisanymi w niżej wymienionych dokumentach. Szanowni Państwo wysyłając dokumenty prosimy trwale spiąć bilety z wnioskiem.

Zasady zwrotu kosztów podróży związanych z udziałem w projekcie

Załączniki do Zasad:

Załącznik nr 1: Wniosek o zwrot kosztów podróży

Załącznik nr 2: Oświadczenie przewoźnika

Załącznik nr 3a: Oświadczenie o dojeżdżaniu samochodem prywatnym (własnym)

Załącznik nr 3b: Oświadczenie o dojeżdżaniu samochodem prywatnym (pożyczonym) wraz z upoważnieniem do korzystania z samochodu

 

Poradnictwo zawodowe po 4 godziny indywidualnego doradztwa dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie zawnioskują bądź nie otrzymają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i u  których doradca biznesowy na etapie coachingu biznesowego I stwierdzi jednak brak lub małe predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Coaching psychologiczny po 6 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla wszystkich  uczestników/czek projektu. 

Asysent/ka osoby niepełnosprawnej –  np. tłumacz języka migowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Według zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników/czki projektu.

Sprzęt wspomagający zakupiony i udostępniony po rozpoznaniu konkretnych potrzeb uczestników/czki projektu np.: specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dla osób  niedowidzących (program mówiący, powiększający i brajlowski), syntezator  mowy, klawiatura brajlowska, dyktafon, pętla dukcyjna, syntetyzator mowy, aparat  słuchowy, myszka dla osób z obniżoną motoryką itp.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA