Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Zamówienia

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w naborze na 4 ekspertów/ek zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków, powoływanej w celu rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) składanych przez uczestników/czki projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”, wpłynęły 4 oferty, spełniające warunki udziału. W związku z powyżyszm wszyscy oferenci zostali wybrani na ekspertów/ek zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków, a wybranymi ekspertami są:

Pani Iga Skoneczna

Pani Joanna Baczyńska

Pani Justyna Walicka

Pan Zbigniew Forycki

 

17.03.2014r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert w naborze 4 ekspertów/ek zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków w projekcie. Termin składania ofert upływa 10 marca 2014r. Pełna dokumentacja do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy na czlonka KOW

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Umowa zlecenia - WZÓR

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Regulamin KOW

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2.z dnia 31.01.2012r.

Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Oświadczenie personelu projektu - WZÓR

 

 

04 marca 2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie nr ZP/PN/SZP/58/2013 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie Usługi kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”.

 

Treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: http://www.bip.darr.pl/122/zp-pn-szp-58-2013

 

Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://www.bip.darr.pl/upload/upload/Sprawny_biznes_szkolenia/zawiadomienie_BIP.pdf

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA