Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Dokumenty rekrutacyjne

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU

Osoby zakwalifikowane do Projektu, w terminie do 03 stycznia 2014 r. powinny złożyć w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

1) Wypełnioną, podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie Deklarację uczestnictwa w projekciepobierz 

2) Czytelnie podpisane Oświadczenie uczestnika/czki projektu (prosimy nie wpisywać daty!pobierz.

3) Wypełnione i podpisane przez Pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu (w oryginale) pobierz - dotyczy osób pracujących

lub

4) Zaświadczenie(informację ) wydane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych (w oryginale) - dotyczy osób niepracujących. 

 

W celu jak najlepszego i najefektywniejszego dostosowania wsparcia do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu niezbędne będzie wypełnienie ankiety badania potrzeb pobierz. Ankietę prosimy załączyć do w/w dokumentów lub przesłać ją na wskazany w ankiecie numer faksu lub na adres mailowy.

 

17.12.2013r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:   22.10.2013 r. – 15.11.2013 r.
Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć (osobiście lub pocztą) w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub jeden oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacyjnym w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:„Dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL – Sprawny biznes z Dolnego Śląska”. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w 2 egzemplarzach). W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.
 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 
Biuro Projektu w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 16.00 lub
Biuro Rekrutacyjne Fundacji Eudajmonia: ul. Ostrowskiego 30 B  lokal 14453-238 Wrocław - od poniedziałku do piatku, w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - wzór

Załącznik nr 2 - Karta oceny formularza - wzór

 

Zapraszamy do zapoznania się, jakie informacje o planowanej działalności gospodarczej będą brane pod uwage przy dokonywaniu oceny Części B formularza rekrutacyjnego pobierz

 

Szanowni Państwo, przed wysyłką Formularza rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie czy wszystkie strony tego dokumentu zostały wydrukowane oraz czy wszystkie oświadczenia zostały czytelnie podpisane. Brak podpisów pod oświadczeniami skutkuje odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej.

Brak parafek, czy potwierdzenia orzeczenia o niepełnosprawności za zgodność z oryginałem nie skutkuje odrzuceniem formularza i jest on oceniany zgodnie z procedurą. 

 

07.10.2013r.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA