Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Komisja rekrutacyjna

Prace Komsji Rekrutacyjnej oceniającej formularze rekrutacyjne w I etapie rozpoczną się po 15 listopada 2013r.

 

I ETAP REKRUTACJI:

Złożone Formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione (część A i część B), przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujących odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 2 pkt. 1 Regulaminu, Formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie. 

Losowanie przeprowadzane jest przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej na spotkaniu, na którym oceniane są Formularze rekrutacyjne.

Procedura losowania Formularza rekrutacyjnego do oceny ma następujący przebieg: 

a) imiona i nazwiska osób oceniających zapisywane są na identycznych losach a następnie wkładane do koperty;

b) Formularze rekrutacyjne podlegające ocenie znajdują się na zestawieniu Formularzy rekrutacyjnych przekazanych do oceny z  przypisanymi im numerami, zgodnie z kolejnością ich wpływu;

c) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej losuje z koperty nazwiska dwóch osób oceniających 

i przyporządkowuje je numerowi Formularza rekrutacyjnego w kolejności zgodnie z zestawieniem przekazanym do oceny;

d) po wyczerpaniu losów w kopercie Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ponownie wkłada wszystkie losy do koperty, a następnie dokonuje dalszego losowania zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Po przeprowadzeniu losowania, oceniający dokonują oceny Formularzy rekrutacyjnych a pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego

Oceny kandydata/ki względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A  Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono ocenę zero - jedynkową (gdzie „0” – oznacza nie spełnia kryterium, „1” - spełnia kryterium). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

Część B Formularza rekrutacyjnego „Informacje o planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana  w skali 0 - 35 pkt., z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny.

Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających za część B Formularza pod warunkiem, że spełnione zostaną w części A Formularza, przy czym minimalna konieczna do uzyskania ilość punktów to 20.

 

Odpowiadając na Państwa prośby i uwagi dotyczące przejrzystości zasad oceny formularzy rekrutacyjnych, przekazujemy do Państwa informacji szczegółowe kryteria, jakimi bedzie się kierować Komisja Rekrutacyjna podczas oceny części B formularza rekrutacyjnego pobierz

 

II ETAP REKRUTACJI:

Na podstawie listy sporządzonej z pierwszego etapu rekrutacji do etapu drugiego, tj. na rozmowy z osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe z zakresu poradnictwa/doradztwa zawodowego (w tym jedna z nich uprawnieniami psychologa) zostanie zaproszonych maksymalnie 55 kandydatów/ek, którzy/e otrzymali /ły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie.

Etap drugi polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata/ki do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) przeprowadzają analizę predyspozycji, na podstawie których przyznają ocenę punktową w przedziale 0-15. Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustalają prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji DARR S.A.. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku pierwszego etapu rekrutacji, a ich suma stanowi końcową ocenę całego procesu rekrutacji. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji otrzymały nie mniej niż 28 pkt. (20pkt+8pkt), w tym min. 20 pkt. za pierwszy etap i min. 8 pkt. za drugi etap. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 osób z najwyższą ilością punktów na liście rankingowej. Dokonujący analizy predyspozycji sporządzi pisemne uzasadnienie swojej oceny. 

Ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowo-doradczym zostanie zakwalifikowanych 35 osób:

27 nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (10 kobiet i 17  mężczyzn),

8 zatrudnionych (4 kobiety i 4 mężczyzn),

które zostaną o tym fakcie poinformowane drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru i ewentualnie pocztą elektroniczną.  

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA