Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Zasady przyznawania

Zakup ruchomości od osoby prywatnej

Mikroprzedsiębiorcy, którzy założą działalność gospodarczą w ramach projektu realizując plan inwestycyjny mogą dokonać zakupu ruchomości od osoby prywatnej na podstawie umowy cywilnoprawnej (kupna-sprzedaży). W przypadku gdy cena zakupu będzie wyższa niż 1000,00 zł, do rozliczenia zakupów inwestycyjnych (zarówno finansowanych z dotacji jak i z wkładu własnego) niezbędne będzie przedstawienie:

- umowy kupna-sprzedaży, 

- dowodu zapłaty za zakupioną ruchomość,

- dowodu zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (jeżeli dotyczy),

- wyceny rzeczoznawcy, poświadczającej wartość rynkową zakupionej ruchomości, która musi być nie niższa niż cena zakupu.

 

24 lutego 2014 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMY WKŁADU WŁASNEGO

1) gotówka/środki na rachunku bankowym firmy - forma preferowana. Przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik/czka projektu będzie musiał/a przedstawić wyciąg z konta firmy, poświadczający wpłatę wymaganego wkładu własnego.

2)  rzeczowy wkład - przed podpisaniem umowy na otrzymanie wspracia finanoswego, uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/a do przedstawienia:

a) w przypadku wniesienia ruchomości/nieruchomości nabytej w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku - dowodu zakupu, tj. faktury lub umowy kupna sprzedaży oraz oświadczenia, że dana ruchomość/nieruchomość stanowi własność/współwłasność uczestnika/czki projektu i nie jest obciążona prawami osób trzecich. W sytacji wystąpienia wątpliowści DARR S.A. może poprosić o dodatkowe dokumenty np. dowód zapłaty, dowód opłaty podatku od czynności cywilno-prawnych itp.

b) w przypadku wniesienia ruchomości/nieruchomości nabytej wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku - wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. W wycenie bezwględnie powinna znaleźć się informacja kto jest właścicielem/współwłaścicielem, czy przedmiot wyceny jest obciążony prawami osób trzecich. W sytacji wystąpienia wątpliowści DARR S.A. może poprosić o dodatkowe dokumenty np. dowód nabycia, dowód zapłaty, dowód opłaty podatku od czynności cywilno-prawnych itp.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC DE MINIMIS 

Dofinansowanie działalności otwieranych w ramach projektu "Sprawny biznes z Dolnego Śląska" stanowi pomoc publiczną określaną jako pomoc de minimis. Poniżej do pobrania lista kodów PKD wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

 

Wyłączenia z możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: 

a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), 

b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, 

c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), 

d. sektorze węglowym. 

Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: 

e. związanej z eksportem, 

f. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, 

g. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

h. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów.

Lista kodów PKD-wyłączenia z pomocy de minimis

 

03.01.2014r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - przekazane będą minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Wartość dotacji - maksymalnie do 40 000 zł/osoba(firma) oraz do 20 000 zł/osoba w przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnej. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Środki finansowe na ropoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

a)  zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
b)  zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
c)  zakupem środków obrotowych,
d)  kosztami prac remontowych i budowlanych.

Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Nie ma ograniczeń co do % udziału danego rodzaju wydatku w całej inwestycji, ale wydatki muszą być niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzasadnione z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na różnego rodzaju składki ubezpieczeniowe, czynsz, reklamę, obsługę prawną i księgową itp.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako dzień uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków uczestnicy/czki projektu zostaną powiadomieni poprzez informację na stronie internetowej projektu. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej planowane jest w okresie marzec/kwiecień 2014r. Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria:
a) wykonalności przedsięwzięcia (dostępności zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa), 
b)  operacyjności (przejrzystości, prostoty, zrozumiałości założeń), 
c)  kompletności (całościowości opisu przedsięwzięcia),
d) niezbędności i racjonalności finansowej zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości.

Wyniki oceny dokonanej przez KOW zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem.

Środki finansowe na ropoczęcie działalności gospodarczej będą udzielane na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawartej po uzyskaniu przez uczestnika/czkę projektu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnik/czka projektu, który/a podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego jednocześnie zobowiązany/a będzie do:
a) wniesienia wymaganego wkładu własnego;
b) dokonania zakupów towarów i usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem;
c) korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań;
d) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
e)zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy;
f) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego."

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ze SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI REALIZACJI WYBRANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 oraz z załącznikami do zasad, dostępnymi nastronie http://www.pokl.dwup.pl/dokumenty/wytyczne-ipip2.html

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA