Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Zasady rekrutacji

TERMIN REKRUTACJI:  od 22.10.2013r. do 20.12.2013r. 

DLA KOGO?
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną), posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz:

  • pracujących, uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego,
  • nieaktywnych zawodowo lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub zatrudnionych.


REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:
 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnychod 22.10.2013r. do 15.11.2013r. 

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć (osobiście lub pocztą) w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub jeden oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój lub w Biurze Rekrutacyjnym Fundacji Eudajmonia: ul. Ostrowskiego 30B lokal 144, 53-238 Wrocław. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:„Dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL – Sprawny biznes z Dolnego Śląska”. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w 2 egzemplarzach). W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Oceny kandydata/ki pod względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono ocenę zero - jedynkową (gdzie „0” – oznacza nie spełnia kryterium, „1” - spełnia kryterium). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

Część B Formularza rekrutacyjnego „Informacje o planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana  w skali 0 - 35 pkt., z możliwością przyznania następujących wartości punktowych poszczególnym częściom oceny:
a) opis planowanej działalności (0-7 pkt.);
b) charakterystyka klientów (0-7 pkt.);
c) charakterystyka konkurencji (0-7 pkt.);
d) stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-7 pkt.);
e) zakres planowanej inwestycji (0-5 pkt.);
f) posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-2 pkt.).

Po zakończeniu I etapu rekrutacji na stronie internetowej projektu zostanie opublikowana lista rankingowa osób uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 55 osób (22 kobiet i 33 mężczyzn), przy czym minimalna konieczna do uzyskania ilość punktów to 20.


II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

 

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: od 02.12.2013r. do 14.12.2013r. - dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.


Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-15. Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji otrzymały nie mniej niż 28 pkt. (20pkt+8pkt), w tym min. 20 pkt. za pierwszy etap i min. 8 pkt. za drugi etap.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru. O przyjęciu uczestnika/czki do projektu decyduje suma ocen uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 osób (14 kobiet i 21 mężczyzn) z najwyższymi ocenami, w tym:

  • 27 osób nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (10 kobiet i 17 mężczyzn),
  • 8 osób zatrudnionych (4 kobiety i 4 mężczyzn).


W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy 10-osobową listę rezerwową.  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE są dostępne w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE”.

 

W wyznaczonym przez DARR S.A.terminie uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do złożenia w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacji wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących) lub zaświadczeniem/informacją wydaną przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych (dotyczy osób niepracujących). Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie: POBIERZ.

 

PROSIMY RÓWNIEŻ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ze SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI REALIZACJI WYBRANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 6.2

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA