Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Aktualności

Szanowni Przedsiębiorcy!

Wszystkie informacje dotyczące składanych przez Państwa rozliczeń dotacji inwestycjyjnej i wsparcia pomostowego - zatwierdzenia, uwagi, poprawki itp. - przesyłane są w wersji elektronicznej, na e-maila podanego w formularzu rekrutacyjnym. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail na bieżąco i bezzwłoczne zgłaszanie zmian adresu. Wysyłane przez DARR S.A. wiadamości mogą czasami trafić do folderu SPAM, w związku z czym należy w ustawieniach konta zmienić tę regułę.

 

18 sierpnia 2014 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie z efektywnego wykorzystania dotacji

Zgodnie z założeniami projektowymi i umową szkoleniowo-doradczą po otrzymaniu wsparcia, wszyscy mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, w celu prawidłowego wydatkownia i rozliczenia śrdoków publicznych  powinni uczestniczyć w szkoleniu związanym z efektywnym wykorzystaniem dotacji. W związku z tym informujemy, iż planujemy zrealizować takie szkolenie w 2 terminach:

1) W dniu 13 czerwca br. (piątek) w siedzibie DARR S.A.w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Szczawieńskiej 2 w sali nr A101 (I piętro) w godzinach od 11.30 do 16.00 (w tym 4 godziny zegarowe efektywnego szkolenia) - prowadząca - Anna Pielich - Kierowniczka Projektu.

2) W dniu 14 czerwca br. (sobota) w Biurze Fundacji Eudajmonia, we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 w sali nr 1 (na parterze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) w godzinach od 10.00 do 14.30 (w tym 4 godziny zegarowe efektywnego szkolenia) - prowadząca - Anna Pielich - Kierowniczka Projektu.

Wszystkich prosimy o kontakt z Kierowniczką Projektu w celu zapisania się na konkretny termin.

Wszystkich prosimy równiez o przyniesienie na szkolenie oryginału zalącznika nr 2 do umowy szkoleniowo-doradczej.

 

02 czerwca 2014r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory obowiązujących dokumentów

 

Uprzejmie informujemy, iż w niżej wymienionych zakładkach opublikowaliśmy wzory dokumentów związanych z udzielaniem  wsparcia:

a) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej/Dokumenty 

b) Podstawowe wsparcie pomostowe/Dokumenty .

c) Podstawowe wsparcie pomostowe/Dokumenty 

d) Wsparcie towarzyszące -  opublikowano zasady zwrotu kosztów podróży

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

 

16 stycznia 2014r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja na temat miejsca i terminów szkoleń, ustalonych w oparciu o informacje podane w ankietach

 

I termin: 22-24 stycznia i 27-28 stycznia 2014r. - Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój.

Harmonogram szkolenia 1/SB/2014

II termin: 3-7 lutego 2014r. Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój.

Harmonogram szkolenia 2/SB/2014

III termin: 8-9.lutego  i 14-16 lutego 2014r. Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój

Harmonogram szkolenia 3/SB/2014

Kontakt do Wykonawcy szkoleń i coachingu:

Petra Consulting

ul. Broniewskiego 65b

58-309 Wałbrzych

godziny otwarcia biura: 8.30-15.00

www.petraconsulting.pl

e-mail:biuro@petraconsulting.pl

tel/fax 74/664 79 59

 

15 stycznia 2014r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W sprawach organizacyjnych, w tym m.in. w sprawie ustalenia terminów szkoleń będziemy się z Państwem kontaktować po 15 stycznia br. Szkolenia wyjazdowe (5-dniowe) zostaną zrealizowane w 3 grupach i zakończone do 16 lutego br. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, a terminy w miarę możliwosci dopasowane do Państwa oczekiwań. Finansujemy wszystkie koszty związane z udziałem w szkoleniu tj.:

- pobyt w hotelu -  do 4 dób,

- pełne wyżywienie - bez śniadania w 1 dniu szkolenia i bez kolacji w ostatnim dniu szkolenia,

- zwrot kosztów dojazdu - do wysokości cen biletów komunikacji publicznej 

lub

- transport specjalistyczny - głównie w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową,

- materiały szkoleniowe,

- środki dydaktyczne i salę szkoleniową,

- trenerów/ki,

- asystenta osoby niepełnosprawnej.

03 stycznia 2014r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI Z II ETAPU OCENY

Szanowni Państwo w zakładce "Wyniki rekrutacji" opublikowaliśmy wyniki rozmów rekrutacyjnych przeprowadzanych w trakcie II etapu rekrutacji wraz ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU 

Osoby zakwalifikowane do Projektu, w terminie do 03 stycznia 2014 r. powinny złożyć w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacji Deklarację Uczestnictwa wraz z załącznikami, o których mowa w zakładce Rekrutacja/dokumenty rekrutacyjne.

 

24.12.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI REKRUTACJI Z I ETAPU OCENY

 

Szanowni Państwo w zakładce "Wyniki rekrutacji" opublikowaliśmy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych wraz ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do Projektu. 

 

04.12.2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do projektu zamknięta

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wpłynęło 89 formularzy zgłoszeniowym do projektu na 35 miejsc, w związku z czym na dzień dzisiejszy nie zamierzamy wydłużać terminu rekrutacji. W projekcie nie zaplanowaliśmy także 2 rundy naboru i w przypadku wyłonienia założonej liczby uczestników o ustalonej strukturze, rekrutacja do projektu zostanie zakończona.

 

25.11.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc de minimis

Dofinansowanie działalności otwieranych w ramach projektu "Sprawny biznes z Dolnego Śląska" stanowi pomoc publiczną określaną jako pomoc de minimis. Poniżej do pobrania lista kodów PKD wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Wazne! - przedstawione w formularzach rekrutacyjnych pomysły na biznes z numerami PKD i/lub rodzajami działalności oznaczonymi w poniższej tabeli na kolor fioletowy, będą przez Komisję Rekrutacyjną negatywnie oceniane. 

Lista kodów PKD-wyłączenia z pomocy de minimis

 

07.11.2012r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania informacyjne

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH:

 

07.11.2013r. w Głogowie, w sali konferencyjnej Hotelu QUBUS, Plac Konstytucji 3-go Maja 1, w godzinach 10.30-12.30

 

05.11.2013r. we Wrocławiu w budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Ostrowskiego 30 B sala 104, w godzinach 10.00-12.00

 

04.11.2013 w Oleśnicy, w sali konferencyjnej w Hotelu Perła ul. Sinapiusa 12, w godzinach 12.30-15.00

 

31.10.2013r. w Legnicy w Hotelu Letia Business Center, ul. Rycerska 26, w godzinach 13.00-15.00

 

30.10.2013r. w Jeleniej Górze w sali konferencyjnej w Hotelu Cieplice, ul. Cervii 11, w godzinach 13.00-15.30

 

29.10.2013r. w Kłodzku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego, ul. Wojska Polskiego 11, w  sala 016 na parterze szkoły w godzinach 14.00-16.30

 

28.10.2013rw Zgorzelcu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Traugutta 77, w godz. 13.00-15.00

 

25.10.2013r. w Szczawnie-Zdroju w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, przy ul. Szczawieńskiej 2w godzinach 14.30-16.00

 

OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNO-PROMOCYJNYM PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO pobierz

 

OSOBY KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO, PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE TAKIEJ INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: rekrutacja.sprawnybiznes@eudajmonia.pl LUB O KONTAKT Z BIUREM REKRUTACYJNYM.

 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie które odbędzie się w dniu:
 
25.10.2013r. w Szczawnie-Zdroju w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, przy ul. Szczawieńskiej 2.
 
Spotkanie podsumowuje kończący się projekt pn. Biznesklasa bez barier, w ramach którego 28 osób założyło działalność gospodarczą i otrzymało wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze. W trakcie spotkania będzie możliwość zapoznania się z doświadczeniami uczestników/czek tego projektu. Po spotkaniu przedstawimy informacje na temat zasad rekrutacji do projektu Sprawny biznes z Dolnego Śląska i sposobu przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.
 
 
 
 
 
21.10.2013r., aktualizacja 22 i 30.10.2013r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Składanie formularzy rekrutacyjnych

 

Formularz rekrutacyjny może być wypełniony komputerowo i w tym przypadku nie trzeba stosować drukowanych liter. Rubryki formularza można wydłużać/powiększać, a liczba znaków nie musi być ograniczona do wielkości rubryk podanych we wzorze tego dokumentu. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane czytelnie, najlepiej imieniem i nazwiskiem, a ponadto wszystkie strony formularza (za wyjątkiem stron gdzie są podpisy pod oświadczeniami) powinny być zaparafowane. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach: w 2 oryginałach lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Do każdego egzemplarza formularza należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (kserokopię)ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Za zgodność z oryginałem potwierdza kandydat/ka starający/a się o uczestnictwo w projekcie, wpisując klauzulę "potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz składając podpis pod tą klauzulą.

Dokumenty rekrutacje składane są w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:„Dokumenty rekrutacyjne do projektu PO KL – Sprawny biznes z Dolnego Śląska”.

 

21.10.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do projektu ruszyła

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA/DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu oraz w Biurze Rekrutacji.
 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 22.10.2013 r. – 15.11.2013 r.

 

07.10.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować, iż kontynuując rozpoczęte w ubiegłych latach wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w partnerstwie z Fundacją EUDAJMONIA rozpoczęła od września 2013 roku realizację projektu pn. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.", więcej ogólnych informacji na temat projektu...

 

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI:  najwcześniej od 15.10.2013r. do 20.12.2013r. - termin może ulec skróceniu lub przesunięciu w zależności od daty zaakceptowania dokumentów rekrutacyjnych przez instytucję wdrażającą (IP II stopnia) 

 

PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:  najwcześniej od 15.10.2013r. do 14.11.2013r. termin może ulec skróceniu lub przesunięciu w zależności od daty zaakceptowania dokumentów rekrutacyjnych przez instytucję wdrażającą (IP II stopnia) 

 

 

02.10.2013r.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA