Sprawny Biznes Dolnego Śląska
KOW i wyniki oceny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników/czki projektu, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. W przyszłym tygodniu do wszystkich osób zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego korekta - poprawa kwoty przyznanego dofinansowania w poz. 22 listy (wniosek nr 10/PWP/2014).

 

19 listopada 2014r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e otrzymali/ły podstawowe wsparcie pomostowe, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z procedurami oceny wniosków, opisanymi w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.

 

I. Forma wniosku:

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.

2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.

3. Wniosek powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.

4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem … od strony do strony…” oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.

5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.

6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.

7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych. 

8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska” – nabór 2/SB/2014

 

II.  Termin składania wniosków: od 27 do 31 października 2014r., codzienne w dni robocze od 9.00 do 15.00, przy czym wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego, przed upływem terminu obowiązywania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wskazanego w §2 ust. 1 tej umowy.

 

III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting ul. Broniewskiego 65b 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel kom.507 057 730.

 

IV.  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach: 12, 13 i 14 listopada 2014. w siedzibie DARR S.A.

 

V. Wykaz dokumentów do pobrania:

1. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT – załącznik do Wniosku

3. Wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis – załącznik do Wniosku

4. Wzór Karty weryfikacji wniosku

5. Wzór Karty oceny wniosku  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

6. Wzór Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  

7. Wzór informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do umowy.

8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

9. Regulamin Komisji Oceny Wniosków w projekcie.

10. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach działania 6.2 z dnia 31.01.2012.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA