Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy można część składek na ubezpiecznie społeczne sfinansować ze wsparcia pomostowego, a część ze środków PFRON?

Odpowiedż: Jeżeli uczestnik/czka projektu wnioskuje o pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w ramach wsparcia pomostowego, nie możne ubiegać się o ich refundację do PFRON. Nie można również wnioskować o sfiansowanie części składek ze wsparcia pomostowego, a o refundację pozostałej części wystąpić do PFRON.

Pytanie: Czy w ramach projektu „Sprawny biznes z Dolnego Śląska” można się ubiegać o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli podobne wsparcie otrzymało się wcześniej ze środków Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentem pn. „Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2” ze stycznia 2012 oraz zgodnie ze wzorem „Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości”, opublikowanymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na stronie internetowej http://www.pokl.dwup.pl/realizacja-projektow-konkursowych/wzory-dokumentow.html, uczestnik/czka projektu składający/a wniosek w tej sprawie musi złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu nie otrzymałem/am środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących ze źródeł publicznych.” 

W związku z powyższym w projekcie „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”  z możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyłączone są osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie) otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące ze źródeł publicznych, czyli np.: środki z Powiatowego Urzędu Pracy, środki otrzymane dzięki uczestnictwu w projektach z Działania 6.2 POKL lub z Podziałania 8.1.2 POKL, środki z PFRON. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie: Czy w formularz rekrutacyjny może być wypełniony na komputerze i czy trzeba zmieścić się z informacjami w rubrykach widniejących we wzorze formularza rekrutacyjnego?

Odpowiedź: Formularz rekrutacyjny może być wypełniony komputerowo i w tym przypadku nie trzeba stosować drukowanych liter. Rubryki formularza można wydłużać/powiększać, a liczba znaków nie musi być ograniczona do wielkości rubryk podanych we wzorze tego dokumentu. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach np. w 2 oryginałach. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane czytelnie, najlepiej imieniem i nazwiskiem, a ponadto wszystkie strony formularza (za wyjątkiem stron gdzie są podpisy pod oświadczeniami) powinny być zaparafowane. Do każdego egzemplarza formularza należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (kserokopię) ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie: Czy osoba składająca formularz rekrutacyjny (ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie) może sama potwierdzić za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności?

Odpowiedź: Tak, osoba składająca formularz rekrutacyjny (ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie) może sama potwierdzić za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Na każdej stronie kserokopii tego dokumentu należy umieścić formułę „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz złożyć podpis pod tą formułą.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA