Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Zasady przyznawania

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE - przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy/e otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa w wysokości do 1400 zł na miesiąc, przez okres max. 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

 

Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego coachingu (doradztwa) oraz 4-godzinnego szkolenia z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Usługi doradcze i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji świadczone wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta w ramach projektu są bezpłatne, co oznacza, że mikroprzedsiębiorca nie może otrzymać zwrotu kosztów usług doradczych zakupionych poza projektem.

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi zostać złożony w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli dnia uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. O terminie naboru wniosków uczestnicy/czki projektu zostaną powiadomieni poprzez informację na stronie internetowej projektu. Terminy składania wniosków i posiedzeń Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą zbieżne z terminami składania i oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które planowane są w okresie marzec/kwiecień 2014r. Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria:

a) uzasadnienie konieczności otrzymania wsparcia,

b) celowość ubiegania się o wsparcie pomostowe,

c) ocena zasadności wydatków planowanych do poniesienia ze wsparcia pomostowego,

d) Ocena prognoz na najbliższe 6 miesięcy.

Wyniki oceny dokonanej przez KOW zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. 

 

Podstawowe wsparcie pomostowe będzie udzielane na podstawie Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Umowy szkoleniowo-doradczej po otrzymaniu wsparcia, zawieranych po podpisaniu przez uczestnika/czkę Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

Uczestnik/czka projektu, który/a podpisze Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jednocześnie zobowiązany/a będzie do:

a) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków wsparcia pomostowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w celu przeprowadzenia kontroli czy przyznane środki wsparcia pomostowego zostały wydatkowane w sposób celowy i w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, na którą były przyznane.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA