Sprawny Biznes Dolnego Śląska
O projekcie

PROJEKT„SPRAWNY BIZNES Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

 

      Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

      Uczestnicy projektu: 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (8 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

 

Ramy czasowe: 01.09.2013 – 30.06.2015r.

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

     

      Dwuetapowy proces rekrutacji rozpocznie się w październiku 2013 i będzie trwał do grudnia 2013 roku.

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 35 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

 

      Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:

Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to styczeń-luty 2014r.

Etap II - COACHING BIZNESOWY I – 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od stycznia do marca 2012r.

Etap III - DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w miesiącu marcu 2014r. Rozpoczynanie działalności gospodarczej kwiecień – maj 2014r.

Etap IV - PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE – przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości 1400 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego coachingu biznesowego II  oraz 4-godzinnego szkolenia z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.

Etap V - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1400 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

 

     Wsparcie towarzyszące:

COACHING PSYCHOLOGICZNY – po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.

ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).

SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY – np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.

PORADNICTWO ZAWODOWE – po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA