Sprawny Biznes Dolnego Śląska
KOW i wyniki oceny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o zakończeniu przez Komisję Oceny Wniosków negocjacji i procedury odwoławczej. Wyniki ostatecznej oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostwego złożonych przez uczestników/czki projektu do pobrania poniżej

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - ostateczna

07 maja 2014r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o dokonaniu przez KOW oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników/czki projektu. Wyniki oceny wraz z listą rankingową do pobrania poniżej. W bieżącym tygodniu do wszystkich osób zostaną wysłane pisma wraz z oceną i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 

14 kwietnia 2014r. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego

Uczestnicy/czki projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z procedurami oceny wniosków, opisanymi w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.

I. Forma wniosku:

1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał oraz kopia lub 2 oryginały), skompletowanych w odrębnych skoroszytach z załącznikami przełożonymi stosownymi przekładkami.

2. Wszystkie strony wniosku i załączniki powinny być ponumerowane.

3. Każdy wniosek powinien być czytelnie podpisany we wskazanych miejscach oraz parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę/czynię.

4. Kopie dokumentów powinny być przez Wnioskodawcę/czynię potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem … od strony do strony…” oraz złożenie własnoręcznego podpisu pod tą klauzulą.

5. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami.

6. Wszystkie wymagane pola, z wyjątkiem Nr wniosku oraz Daty i miejsca złożenia wniosku powinny być wypełnione.

7. Wniosek nie może zawierać błędów rachunkowych. 

8. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

 

„-------------------------------------------------------

Imię i nazwisko , adres Wnioskodawcy/czyni

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska” – nabór 1/SB/2014”

9. Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej jak niżej:

 

„-------------------------------------------------------

Imię i nazwisko , adres Wnioskodawcy/czyni

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska” – nabór 1/SB/2014”

 

II.  Termin składania wniosków: od 14 do 21 marca 2014r., codzienne w dni robocze od 8.30 do 15.00.

III. Miejsce składania wniosków: Petra Consulting ul. Broniewskiego 65b 58-309 Wałbrzych; tel./fax +48 74 664 79 59, tel kom.507 057 730.

IV.  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach: 03, 04, 05 i 07 kwietnia 2014r.

V. Wykaz dokumentów do pobrania:

1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

3. Oświadczenie VAT - załącznik do wniosku przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4. Oświadczenie VAT - załącznik do wniosku przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków w projekcie.

6. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach działania 6.2 z dnia 31.01.2012.

 

05 marca 2014r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA